Szukaj
MEBLOVO
Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad fizycznych i prawnych. 
 2. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, tj. w szczególności z art. 556-576. Kupujący ma prawo skorzystać z roszczeń przewidzianych przez wskazane przepisy. 
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, 
  d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego. 
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna). 
 7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 
 8. Jeżeli Towar ma wady fizyczne Kupujący ma prawo złożyć Sprzedawcy reklamację. Reklamację składa się w następujący sposób:
         a) listownie na adres Sprzedawcy: MEBLOVO Eryk Janiak, ul. Światowida 6A, 45-325 Opole
         b) mailowo na adres Sprzedawcy: biuro@meblovo.eu
         c) poprzez wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się stronie internetowej Sprzedawcy meblovo.eu
 9. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę (firmę) Kupującego, dane adresowe i kontaktowe Kupującego (adres do korespondencji, e-mail, telefon), dokładne określenie towaru wraz z datą i sposobem jego zakupu, opis wad, czasu i okoliczności ich wykrycia oraz określać roszczenie Kupującego przysługujące  tytułu rękojmi. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca zwraca się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji. 
 10. Do reklamacji winna być załączona kopia wystawionej faktury lub paragonu. 
 11. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie kompletnej reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej prawidłowego zgłoszenia uznaje się za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem pkt. 12-14.
 12. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązany jest niezwłocznie prawidłowo zapakować i  wysłać Towar do Sprzedawcy lub osoby przez niego wskazanej, jeśli stwierdzenie wady nie jest możliwe na podstawie zdjęć i opisu dostarczonych przez Kupującego. Towar należy wysłać na adres: Salon Meblowy MEBLOVO, ul. Światowida 6a, 45-325 Opole.
 13. W sytuacji wymogu dostarczenia produktu do Sprzedawcy w celu weryfikacji wady produktu, termin na udzielenie odpowiedzi przez Sprzedawcę liczy się od dnia dostarczenia produktu do Sprzedawcy lub osoby przez niego wskazanej. 
 14. Koszt wysyłki produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę równą najtańszemu sposobowi wysyłki. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji koszt wysłania reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.
 15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną rzeczy, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na nową przedawniają się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.  
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady towaru powstałe w wyniku jego nieprawidłowego lub niegodnego z przeznaczeniem używania, nieprawidłowego składania lub montażu oraz wyrządzone osoby trzecie, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z pomyłki lub błędu Kupującego przy dokonywaniu zamówienia Towaru.         
 18. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi lub prawa odstąpienia od umowy, obowiązany jest wysłać Towar na adres: ul. Światowida 6A, 45-325 Opole.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl